Specializační vzdělávání

Informace o specializační vzděláváním zde: http://www.lf.upol.cz/menu/specializacni-vzdelavani/

Podepsáním Veřejnoprávní smlouvy mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a statutárními zástupci Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy Univerzity v Brně a Palackého Univerzity v Olomouci došlo k převodu specializačního vzdělávánív základních lékařských oborech (kromě oboru praktické lékařství pro děti a dorost a všeobecné praktické lékařství) a specializačních oborech pro zubní lékaře z IPVZ na lékařské fakulty daných univerzit.

Lékařské fakulty jsou od tohoto data oprávněny provádět činnosti spojené se zařazováním absolventů studia oboru Všeobecné lékařství a Zubní lékařství do základních specializačních oborů.

Od 1. 1. 2012 jsou lékařské fakulty oprávněny organizovat atestační zkoušky. Podle smlouvy budou lékařské fakulty rotovat v pořádání atestačních zkoušek podle předem schváleného harmonogramu.

Pokud bude lékařské fakultě udělena akreditace pro teoretické části vzdělávacích programů, bude též pořádat tyto povinné předatestační specializační kurzy. Povinné předatestační specializační (klinické) stáže budou nadále zabezpečovat akreditovaná zdravotnická zařízení.

Na Lékařské fakultě UP v Olomouci byl vytvořen referát specializačního vzdělávání, který bude úzce spolupracovat s ostatními fakultami v České republice a akreditovanými zdravotnickými zařízeními.

Základní informace

Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře a zubního lékaře se získává absolvováním specializačního vzdělávání v příslušném oboru dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění.

Podmínky pro získání specializované způsobilosti:

  • zařazení do příslušného oboru specializace
  • absolvování základního kmene/společného základu ukončeného zhodnocením praxe, event. testem
  • absolvování vlastního specializovaného výcviku
  • složení atestační zkoušky