Virtuální pacient

Simulátor Sim-Junior- LaerdalMedical

Ukázka: http://www.youtube.com/watch?v=J1P2toLW0y4

Interaktivní výuka – využití simulátoru Sim junior

MUDr. Jan Saitz, MUDr. Marie Rohanová LF UP Olomouc

 

V současné  době se do středu zájmů výuky a přípravy lékařů a zdravotníků vúbec dostává  algoritmizace a procesní řízení léčebných postupů a léčebného procesu obecně.      

Zvláště v podmínkách  urgentní a intenzivní péče znalost algoritmů a procesní uvažování lékaři  nebo záchranáři  umožňuje rychlou a efektivní reakci  na danou, náhle vzniklou situaci. Znalost  základních vyšetřovacích a léčebných  algoritmů  umožňuje rychlou a správnou orientaci a léčebné postupy u kriticky nemocných pacientů snižující možnost chybných nebo pozdních rozhodnutí v situaci ohrožení života.

Použití simulátoru Sim – junior umožňuje interaktivní nácvik správného vyšetřovacího, rozhodovacího a léčebného postupu u stavů, kde je jinak možnost seznámení se s nimi jen teoretická.  Cílem je podpora výuky první pomoci, resuscitace, úrazové a neúrazové stavy, stavy bezvědomí, jejich rychlá diagnostika a schopnost zajištění kriticky nemocného.


Simulátor Sim junior umožňuje

Dýchání:  

 • Manuální umělou plicní ventilaci
 • Zajištění dýchacích cest – OTI, LM
 • Hodnocení ventilace – pohyby hrudníku, dýchací zvuky
 • Normální a abnormální nález – saturace 02
 • Komplikace
 • Stimulaci UPV

Oběh:

 • Hodnocení oběhového stavu
 • Ekg monitoring
 • Defibrilace a kardioverze (detekovány a zaznamenány)
 • BP měří ručně auskultací zvuků Korotkoff
 • Bilaterální karotický a jednostranné brachiální a radiální puls
 • Puls  proměnný s BP
 • Nácvik zajištění  i.v. a intraoseálního přístupu
 • IV přístup (pravá paže a ruce)
 • Nitrokostní přístup (tibie vpravo)

Další:

 • křeče, simulace hlasových projevů atd.

Při naší výuce jsme se zaměřili na řešení urgentních  stavů,  které není možné v běžném výukovém cyklu predikovat a demonstrovat.

Cílem interaktivní výukové lekce je simulace situace akutních život ohrožujících stavů, zajištění takto postiženého dítěte včetně nácviku praktických dovedností, nácvik rozhodovacích algoritmů  s diferenciálně diagnostickou úvahou a vyhodnocením správnosti  zvolených postupů a návrhem další léčby. 

Simulátor Sim junior umožňuje okamžitou interakci mezi studenty a vyučujícím s následným rozborem a vyhodnocením celkového zajištění postiženého v závěru lekce. Představuje novou moderní možnost výuky zahrnující  simulaci rozhodovacího procesu u akutního pacienta. Jednoznačným cílem je nácvik a  jistá „automatizace“  postupů vedoucích k správnému a rychlému řešení akutních situací. 


Zvolili jsme tyto modelové situace:

1/ Bezvědomí nejasné etiologie – obecný přístup
Na oddělení urgentního příjmu je přivezeno rodiči dítě ve věku  8 let (hmotnost  28 kg) s poruchou vědomí.
Dítě lapavě/povrchně dýchá, je lehce cyanotické, akra jsou chladná, kapilární návrat je obleněný.

2/ Kraniotrauma
Na oddělení urgentního příjmu je přivezeno neznámým kolemjdoucím dítě ve věku   8 let (hmotnost  28 kg) s poruchou vědomí.
Dítě lapavě dýchá, je lehce cyanotické, akra jsou chladná, kapilární návrat je obleněný.

3/ Obstrukce dýchacích cest
Na oddělení urgentního příjmu je přivezeno rodiči dítě ve věku   8 let (hmotnost  28 kg) s poruchou vědomí.  Rodiče udávají, že chlapec cucal bonbon, náhle se zakašlal a začal se dusit. Okamžitě jej naložili do auta a přijeli.
Dítě nedýchající, cyanotické, akra jsou chladná, kapilární návrat je obleněný.

4/ Těžká alergická reakce
Na oddělení urgentního příjmu je přivezeno rodiči dítě ve věku   8 let (hmotnost  28 kg). Rodiči udáváno pravděpodobné bodnutí včelou s následným pruritem, zarudnutím obličeje, slzením, chlapec začal zrychleně usilovně dýchat. Při přijetí dítě dušné, stridorozní, má tachykardii, je nauzeozní.

 

K dispozici při stimulaci stavu mají účastníci lekce k dispozici:

 • Monitoring:  spO2, RR /dechová frekvence/  Ekg monitoring , NIBP, TT
  Biochemický bed side monitor: ABR, mineralogram, glykemie, Htk,Hb
  Pomůcky:  Ambuvak, obličejová maska,  zdroj kyslíku, pomůcky k zajištění DC, koniopunkční set  Vybavení pro zajištění žilního přístupu, defibrilátor
 • Léky a infuzní roztoky

Obecný postup:

1/ Odběr anamnézy /jsou-li „přítomni rodiče“/, zhodnocení celkového stavu stavu a zajištění základních vitálních funkcí

a/ stav vědomí - GCS
b/ dýchání – proud vzduchu, dechové pohyby , sat O2 - maska, OTI, koniopunkce
c/ oběh – puls, NIBP, Ekg monitoring   -  zajištění žilního přístupu, volumová náhrada
d/ fyzikální vyšetření vč. orientační neurologické vyšetření
e/ základní laboratorní vyšetření  - ABR, glykémie
f/ farmakoterapie

2/ Diferenciálně diagnostická úvaha – postup vyšetření – terapeutický postup, načasování

3/ Zhodnocení zvoleného postupu, vyhodnocení stáže. Rozbor dané situace se studenty.

Na stránkách české resuscitační rady  http://www.resuscitace.cz/ jsou uvedeny algoritmy doporučených postupů v kardiopulmonální resuscitaci.